Wat wij geloven

Wat geloven wij

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft in zes dagen alle dingen goed geschapen. De mens heeft echter gezondigd, waardoor we God niet meer gehoorzamen. Daarom hebben we vergeving van onze zonden nodig. De Heere Jezus Christus, de Zoon van God, is naar de aarde gekomen om de straf voor Zijn kinderen te dragen. Om hun schuld bij God te betalen is Jezus gestorven aan het kruis op Golgotha. Daardoor kan en wil God zondaren genadig zijn. Door het werk van de Heilige Geest worden zondige mensen vernieuwd. Direct na het sterven wacht voor Gods kinderen het eeuwige leven.

Bijbel

De Bijbel is het Woord van God. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude en het Nieuwe Testament. In de Bijbel staat Wie God is en wie wij mensen zijn. We lezen daar ook hoe we echt gelukkig kunnen worden. De Bijbel heeft voor alle mensen een boodschap: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3 vers 16). Voor zondige mensen is er redding door het geloof in Jezus Christus. 

Schepping en zondeval

Op grond van de Bijbel geloven we dat God alles geschapen heeft. Alles wat God gemaakt had, was zeer goed. God schiep op de laatste scheppingsdag de mens. De mens had God lief en diende Hem (Genesis 1 en 2). De Bijbel beschrijft ons echter hoe de eerste mensen, Adam en Eva, ongehoorzaam zijn geweest aan hun Schepper. Daardoor zijn al hun nakomelingen meegesleurd in de zonde. Die zonde had hele grote gevolgen, onder andere dat de mens moest sterven. Dat was de straf waar God voor gewaarschuwd had (Genesis 3).

Verlossing

Op grond van de Bijbel geloven we, dat God Zelf voor verlossing (redding) heeft gezorgd. Hij gaf Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden, lezen we in de Bijbel (Mattheüs 1 vers 21). Jezus Christus is mens geworden, heeft op aarde geleden, is gestorven, opgestaan en ten hemel gevaren. Door Zijn werk verlost Hij Zijn kinderen van het grootste kwaad, de zonde, en brengt Hij ze terug in Gods gemeenschap. De Heere Jezus zal volkomen zalig maken allen die door Hem tot God gaan (Hebreeën 7 vers 25).

Wederkomst

Op grond van de Bijbel geloven we, dat de Heere Jezus aan het einde van de tijd zal terugkomen om alle mensen te oordelen. De mensen die niet in de Heere Jezus Christus geloven, zullen dan voor eeuwig veroordeeld worden. Maar zij die Jezus als hun persoonlijke Zaligmaker hebben leren kennen, worden door God opgenomen in Zijn heerlijkheid. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alles weer goed zal zijn. We lezen aan het einde van de Bijbel: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer (Openbaring 21 vers 1). Daar zal geen zonde, geen ziekte en geen dood meer zijn. Gods kinderen wacht een heerlijke toekomst.

Boodschap

Iedereen moet de belangrijke Bijbelse boodschap van zonde en verlossing (redding) horen. Deze boodschap wordt in de kerk gebracht. Het is een kwestie van leven of dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de aansporing uit de Bijbel ter harte: Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is (Jesaja 55 vers 6). Liefdevol worden we door de Heere opgeroepen: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer (Jesaja 45 vers 22).

De Bijbel

De Bijbel is het oudste boek ter wereld. Het is wellicht het meest bekende boek en behoort tot de meest vertaalde en verkochte boeken ter wereld. Sinds eeuwen lezen miljoenen mensen de Bijbel.

De Bijbel is het Woord van God tot ons mensen. Het leert ons Wie God is, wie wij zijn en waarom Hij Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft: Om zondige mensen van hun zonden en de straf daarop te verlossen en eeuwig gelukkig, zalig te maken. Door de Bijbel kunnen we God leren kennen en alleen in Hem ligt het eeuwige geluk.

Via deze site kunt u de Bijbel lezen of uzelf aanmelden voor een online Bijbelcursus

De Bijbel met kanttekeningen kan hier ook online gelezen of beluisterd worden.