Collectemunten

Beste gemeenteleden,


Nu we een jaar gebruik maken van plastic collectemunten naast het collectegeld hebben wij dit als 
diaconie geëvalueerd.
Allereerst kunnen we vaststellen dat er veel gebruik wordt gemaakt van het overmaken van de 
collecten via de bank.
De reden waarom we als diaconie hebben gemeend ook plastic collectemunten te gaan uitgeven, is o.a.
gelegen in de hoge kosten die wij als kerk hebben voor het afstorten van muntgeld bij de bank en in 
het feit dat er steeds minder vestigingen van banken zijn waar contant muntgeld gehaald kan worden.
We zijn u als gemeente zeer erkentelijk voor de grote offervaardigheid voor diaconie, kerk en
kerkbouwfonds, waaruit liefde voor de dienst van de Heere mag blijken. Als diaconie kunnen we dan 
ook gemeenteleden ondersteunen waar nodig is en onze naaste(n) in nood helpen via de kerkelijke 
kanalen waar mogelijk is.
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er toch nog steeds veel euromuntgeld binnenkomt via de 
zondagse collecten. We hadden gehoopt dat het euromuntgeld dat via de collecten tijdens de
erediensten opgehaald wordt, tijdens de muntgelduitgifte op vrijdagavond weer uitgegeven zou 
worden en er op die wijze een gesloten circuit zou ontstaan. In de praktijk blijkt dit niet het geval te 
zijn. Veel euromuntgeld komt nog van ‘buitenaf’ waardoor we alsnog euromuntgeld moeten afstorten 
bij de bank met de daaraan verbonden “hoge” afstortkosten. Tevens moeten we hierom voorzieningen 
treffen voor het tijdelijk opslaan en het ophalen van euromuntgeld door auto’s van het 
waardetransport.
Door middel van deze brief willen we u vragen, als u toch euromunten in de collecte wilt blijven doen, 
alleen díe te gebruiken die u bij de muntgelduitgifte van de kerk gehaald hebt. Dit kan in de even 
weken op vrijdagavond van 19:00 – 20:00 uur. Bovendien willen we u ertoe opwekken, zoveel 
mogelijk gebruik te gaan maken van de inmiddels bekende plastic collectemunten. Naar aanleiding 
van vragen hierover wijzen we u erop dat de plastic munten alleen kunnen worden gegeven tijdens de 
erediensten en op de catechisaties en dus niet op avonden in de kerk van stichtingen of verenigingen 
en dergelijke.
We hopen op uw begrip en medewerking en hopen tevens de achtergrond nog eens onder de aandacht 
te hebben gebracht waarom we zijn overgegaan op de plastic collectemunten.
We wensen u toe dat de Heere uw gaven mag zegenen, die u mag afzonderen voor Zijn dienst.


Hartelijke groet, uw diaconie