SGP Kiesvereniging 'Ons Beginsel Getrouw'

Contact: [email protected]

De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft sinds haar oprichting in 1918 steeds getracht de beginselen van Gods Woord op staatkundig gebied tot
meerdere erkenning te brengen. Onze kiesvereniging is één van de drie kiesverenigingen die naast Borssele en Nieuwdorp ressorteren onder de Gemeentelijke Kiesvereniging van de gemeente Borsele. Momenteel zijn ruim 450 personen lid van onze vereniging.

Onze activiteiten richten zich voor een deel op de diverse verkiezingen, zoals het samenstellen van kandidatenlijsten, het aanbrengen van borden en
het verspreiden van folders en affiches, het beleggen van politieke bijeenkomsten waarop vertegenwoordigers van de SGP een referaat houden, e.d. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ledenvergadering belegd, waarbij een spreker wordt uitgenodigd teneinde kennis te nemen van allerlei maatschappelijke en politieke zaken.

Verder streven we ernaar regelmatig door een van onze predikanten een tijdrede te laten houden. In deze ontkerstende samenleving is ook uw steun, interesse en meedenken van wezenlijk belang, daar een goed functioneren van de partij immers begint bij de plaatselijke kiesverenigingen.