Protocol kerkdiensten in verband met de corona pandemie

logo Elimkerk   Gereformeerde Gemeente ‘s-Gravenpolder

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocol kerkdiensten in verband met de corona pandemie - versie oktober 2021

Indeling in groepen

 • Voor het aanmelden voor de morgen- en avonddienst zijn leden die op enige afstand van elkaar willen plaatsnemen in twee groepen ingedeeld. Aanmelden kan wisselend de ene zondag voor de morgendienst en de andere zondag voor de avonddienst.

De indeling is als volgt:

Groep A     : Aarnoutse t/m Van Luik

Groep B     : Lukasse t/m Van Zweden

 • De overige leden kunnen aanmelden voor alle diensten.
 • Voor de middagdienst kan de gehele gemeente zich aanmelden. Er is dan voldoende ruimte om op enige afstand van elkaar te kunnen plaatsnemen.

Aanmelden kerkbezoekers

 • Aanmelden voor de diensten kan via de website van de kerk.
 • Alleen mensen die geen e-mail hebben kunnen zich op donderdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur aanmelden via het speciale telefoonnummer 06-58813598. U kunt zich ook aanmelden via familie of kennissen.
 • Informatie over het aanmelden voor de diensten staat vermeld op de homepage van de website van de kerk.
 • Het aanmelden voor weekdiensten staat vanaf één week voor de te houden dienst open voor de hele gemeente. De aanmelding sluit dinsdags om 19.00 uur.

Algemene regels

 • De bezoekers volgen strikt de aanwijzingen op van de koster, de hulpkosters en BHV’ers.
 • Wie blijven thuis? Kwetsbare personen en mensen met ziekteverschijnselen bij  henzelf en/of huisgenoten! Alles volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • De kerkenraad laat het aan uw eigen verantwoordelijk over of u de kerkdiensten wilt bezoeken. Ook voor (kleine) kinderen moet u uw eigen verantwoordelijkheid nemen.
 • Gereserveerde en ‘vaste’ zitplaatsen gelden niet!
 • We collecteren niet tijdens de diensten. Uw gaven kunt u per bank overmaken of anoniem in een envelop bij een van de kerkenraadsleden afgeven.
 • De adviezen gelden voor alle erediensten, ook voor huwelijks- en rouwdiensten.
 • Essentieel is dat kerkbezoekers zich houden aan de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld.

Handhaven

 • Mensen die nog op enige afstand van anderen wensen te zitten geven dit aan bij de aanmelding voor de diensten.
 • Er wordt een deel van de kerkzaal gereserveerd waar men op enige afstand van elkaar de kerkdienst kan bijwonen.
 • Ook  in verband hiermee zal de zaal voorlopig open blijven.
 • Als u aangegeven hebt dat u op enige afstand wenst te zitten wordt u uitgenodigd om uiterlijk 15 minuten voor de dienst aanwezig te zijn (vóór 09.15 uur, 13.45 uur en 17.45 uur). De andere gemeenteleden worden gevraagd in het laatste kwartier te komen.
 • Alleen als u aangegeven hebt om nog op enige afstand van elkaar te zitten wordt u nog door een (hulp-) koster naar een zitplaats begeleid.
 • Wel wordt u dringend verzocht bank voor bank aansluitend te gaan zitten. Ga daarom niet direct ‘op een hoekje’ zitten aan het begin van de bank, zodat anderen u niet hoeven te passeren.
 • Gereserveerde en ‘vaste’ zitplaatsen gelden de komende tijd nog niet.
 • Houd verplaatsing van personen tijdens de dienst zo minimaal mogelijk.
 • Na de dienst zal de kerk, op aanwijzen van de (hulp-) koster, per vak verlaten worden.
 • Houd rekening met anderen en respecteer elkaars standpunt.
 • Blijf niet ‘hangen’ in de hal of op het kerkplein.
 • Volg de aanwijzingen van de (hulp-)koster op.
 • Bij de gangpaden wordt zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer gehandhaafd.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw: Bijbels en kerkboeken mee naar huis.
 • Geen sociale ontmoetingen voor/na de dienst.

Richtlijnen voor de bezoekers van een kerkdienst
Binnenkomst:

 • Bij binnenkomst geldt: desinfecteren handen, en direct doorlopen en indien van toepassing plaatsnemen volgens aanwijzing van de bevoegde (hulp)koster.
 • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster, de hulpkosters en BHV-ers.

Verblijf:

 • Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).

Vertrek:

 • Bij het einde van de dienst wacht u op de aanwijzing van de (hulp)koster en verlaat u de kerk; ook hier de looproutes volgen.
 • Na het verlaten van de kerk: Begeef u naar uw woning. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

Praktische invulling

-Om spreiding te verkrijgen van de kerkbezoekers gebruiken we zowel de hoofdingang aan de kant van de Langeweg alsook de ingang aan het Robiniahof.

-De deuren van de kerk staan open om te voorkomen dat mensen aan de deurkruk zitten.

-Bij binnenkomst in de kerk worden de handen gedesinfecteerd. Er komen per ingang twee zuilen met dispensers met desinfecteer-gel. Desinfecteren is verplicht voor jong en oud. Er wordt bij binnenkomst gecontroleerd door een (hulp)koster of dat gedaan is en er worden aanwijzingen gegeven naar de kerkzaal. Houd afstand!! Dat is het belangrijkste.

-Een aantal toiletten wordt afgesloten en kan niet gebruikt worden.

-Er zijn looproutes aangegeven. De deuren naar de kerkzaal staan open om het aanraken van de deurkrukken te voorkomen.

-In de kerkzaal zetten we de paden af met blauw koord. Er hangen ook enkele borden met de in acht te nemen regels.

-Bij het uitgaan van de kerk wacht iedereen op een aanwijzing van de (hulp-)koster om de kerk te verlaten. De looproute wordt gevolgd.

-Om alles goed te laten verlopen en te organiseren wordt hulp gevraagd aan mensen van de EHBO en de BHV(kosters). Zo nodig zullen anderen gevraagd worden om te helpen.

-Na iedere dienst wordt het gebouw gedesinfecteerd en schoongemaakt. Zoals toiletten, deurkrukken, preekstoel, katheder, banken, enzovoorts.

Voor de dienst

Na de dienst

hoofdkoster

De mensen in de banken plaats laten nemen op 1,5 mtr. Eerst het middenvak en het schuine vak ernaast, daarna onder de galerij en als laatste het vak van de hoofdkoster. Daarna stuurt hij iedereen door naar de galerij.  Ga tijdens het vullen van de galerij in de zaal staan zodat je de galerij kan zien. Schat in of hij vol komt en leidt de mensen dan alvast de zaal in zodat er geen grote stroom mensen van de galerij teruggestuurd hoeven te worden. Als de galerij vol is als laatste de zaal verder vullen.

Tijdens de slotpsalm: Het deurtje onder de galerij open zetten. De linkse deuren aan de pastoriekant open en gelijk het touw bij de wc vast maken aan het oogje naast de deur. Daarna de linkse binnendeuren(met bord 1,5 mtr. erop) dicht en de rechtse 2 sets binnendeuren open.

De 2 eerste schuine vakken leegmaken. Daarna een seintje geven naar de BHV dat de zaal ook leeg kan. Daarna doen we de borden etc. en ontsmetten met de vernevelaar.

Pomp voorkant

De mensen ontvangen en erop toezien dat iedereen de handen ontsmet. De mensen doorsturen naar de zaal en proberen dat het niet op stroopt in de hal.

Tijdens de dienst zit je in de kostersbank.

Tijdens de slotzang help je met de buitendeuren open zetten.

Na het amen van de zegenbede naar de hoek van de audiokast lopen.

De mensen onder de galerij door zijdeur onder de galerij naar de zijuitgang laten gaan. Doe dit vanaf de achterste bank naar voor. Als dat vak leeg is dan verder gaan met het middenvak.

Mensen die slecht ter been zijn mogen wel via de hoofduitgang

Hulpkoster galerij

Gaat voor de dienst al op de galerij staan om de eerste mensen op te vangen die naar boven komen. Eerst het vak aan de Langewegkant vol, daarna dat van de Robiniahofkant

Tijdens de dienst zit  je ook op de galerij op de hulpkostersplaats.

De mensen tegenhouden tot de mensen beneden de kerk uit zijn. Krijgt van de BHV beneden een seintje dat het vak onder de galerij leeg is. Daarna de mensen van de galerij naar beneden begeleiden.

Let op alles vanaf de galerij gaat via de Robiniahof de kerk uit.

BHV Langeweg

Je staat ongeveer voor de kosterszitplaats. Voor de dienst stuur je de mensen door naar de koster en help je mee om mensen in jouw vak een plaats te geven op 1,5 mtr. Je zit in de bank van de koster of op de BHV plaats voorin.

Na de dienst loop je naar de zaal als die in gebruik is en houd je de mensen tegen. Deze mogen pas gaan lopen als de twee schuine vakken leeg zijn. De mensen vertrekken door de deur van de kerkzaal de hal in.

Hulpkoster

De mensen in de banken plaats laten nemen op 1,5 mtr. Eerst de twee schuine vakken en daarna het vak onder de galerij. Als dit vol is de mensen doorsturen naar de galerij.

Tijdens de slotpsalm: Het gewone rondje om de deuren open te zetten.

Koorden  in de hal bevestigen. Daarna de twee schuine vakken leegmaken.

Daarna doen we de borden etc.

EHBO/pomp achter

De mensen ontvangen en erop toezien dat iedereen de handen ontsmet. Stuur de mensen door naar de kerkzaal en proberen dat het niet op stroopt in de hal.

Tijdens de dienst zit je op de  galerij net achter de camera man en ben je EHBO voor de galerij en evt beneden als dat nodig is.

Na de dienst heb je in principe geen taak. Als de galerij leeg is kun je naar de koffie.

BHV Robiniahofkant/

assistent galerij/

EHBO

Als de mensen naar de galerij gaan dan loop je mee en vul je samen met de hulposter de galerij. Als die vol is stuur je de mensen naar de zaal.

Tijdens de dienst zit je op de BHV plek bij/voor de hulpkoster en ben je EHBO en BHV in één. Dit is dus een dubbelfunctie.

Onder de slotzang doe je de deur onder de galerij naar de hal open.

De mensen onder de galerij door zijdeur onder de galerij naar de linkse uitgang laten gaan. Doe dit vanaf de achterste bank naar voor. Blijf wel op de hoek staan bij de pilaar voor het overzicht. Mensen die slecht ter been zijn mogen via de andere uitgang.

Als het vak onder de galerij leeg is dan naar de galerij en de hulpkoster daar een seintje geven dat de galerij leeg kan.