Liturgie

Hieronder vindt u een beschrijving van de orde van dienst (liturgie) zoals die in onze gemeente gebruikelijk is. Dit is globaal en afhankelijk van het feit of er een predikant voorgaat of dat een ouderling de dienst leidt.

 • Inleidend orgelspel,
 • Stil gebed nadat de kerkenraad is binnengekomen,
 • Votum (Alleen als er een predikant is. Hij zegent de gemeente dan),
 • Samenzang: Openingspsalm,
 • Lezen van de Heilige Wet (‘s morgens) of de Geloofsbelijdenis (‘s middags), of artikel uit een van de andere belijdenisgeschriften  (’s avonds),
 • Schriftlezing: een gedeelte uit de Bijbel wordt door een ouderling voorgelezen,
 • Gebed door de predikant of de ouderling, die de preek gaat lezen,
 • Samenzang met collecte voor de diaconie (armenzorg), de kerk en het kerkbouwfonds (deze kan ook voor een ander doel bestemd zijn),
 • Preek, het Woord van God wordt uitgelegd aan de hand van tekst. In één van de diensten wordt gepreekt uit de Heidelbergse Catechismus,
 • Samenzang of tussenzang,
 • Dankgebed aan het einde van de preek,
 • Samenzang of slotzang,
 • Zegen (door de predikant) of zegenbede (door de ouderling, die de preek heeft gelezen),
 • Uitleidend orgelspel.