Kernboodschap

Veel mensen zeggen dat ze niet in God geloven.

Toch erkennen de meesten dat er een hogere macht moet zijn.
Alles moet toch “ergens” vandaan komen?
Op grond van de Bijbel weten we dat er een begin is.
We noemen dat de schepping.
In dat begin heeft de almachtige God alles gemaakt.
God is eeuwig, zonder begin en zonder einde.
Hij heeft hemel en aarde geschapen, met alles wat daarop is.
Hij schiep de engelen om Hem te dienen in de hemel.
Op aarde is de mens het hoogtepunt van deze schepping.
De eerste mensen waren Adam en Eva.
Deze schepping was volmaakt, helemaal goed.
Ook de mens was goed en zonder zonde: hij diende God en had Hem lief.

Hoe kan het dan dat er zoveel ellende in deze wereld is?
Ook op die vraag geeft de Bijbel antwoord.
In de hemel stond een engel tegen God op.
Deze gevallen engel noemt de Bijbel satan (=tegenstander).
Satan is de tegenstander geworden van God.
Adam en Eva zijn door satan verleid en kwamen ook in opstand tegen God.
Deze ongehoorzaamheid was de eerste zonde.
We noemen dat de zondeval.
Daardoor is alle moeite en verdriet, ook ziekte en dood, in de wereld gekomen.
Dat ligt niet aan God, onze Schepper.
De mens werd ongehoorzaam aan Hem.
De ongehoorzaamheid van Adam heeft alle mensen doortrokken.
We stammen immers allemaal van hem af.
De mens leeft niet naar Gods wil, dient Hem niet als God, eert Hem niet als Vader.
Daarom heeft elk mens de eeuwige dood, de straf in de hel, verdiend.

Op grond van de Bijbel geloven we, dat God Zelf voor redding gezorgd heeft.
Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, is daarom mens geworden (Kerstfeest).
God de Vader heeft Zijn Zoon gegeven om zondaren zalig te maken.
Christus heeft op deze aarde geleden.
Hij is gestorven om in de plaats van al Gods kinderen de straf te dragen en ze daarvan te verlossen(Goede Vrijdag).
Maar Hij is ook opgestaan uit de dood. Hij leeft (Pasen)!
Met Zijn opgestane lichaam is Hij naar de hemel gegaan (Hemelvaart).
Hij is nu bij Zijn Vader in de hemel.
Vandaar regeert Hij alle dingen.
Hij heeft de Heilige Geest op aarde gegeven om Zijn boodschap door te geven (Pinksteren).
Die Heilige Geest  stuurt  Zijn boodschappers naar alle volken en in alle talen van deze aarde.
De boodschap is:  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk  die in Hem gelooft, niet verderve , maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3 : 16)

De Bijbel roept ons op tot bekering.
Bekering is een totale levensvernieuwing van de mens.
Helaas kiezen we steeds voor de zonde en weigeren we ons te bekeren.
Alleen wanneer God door Zijn genade in ons leven een begin maakt, zal die bekering gestalte krijgen.
We leren dan onze zonde en onze schuld voor God kennen.
In het hart komt daarover diepe droefheid.
We gaan zien dat we God kwijt zijn.
De Heilige Geest leidt de bedroefde zondaar naar de Zaligmaker Jezus Christus, de Verlosser.
De Heilige Geest werkt het geloof in het hart.
Daardoor krijgt de zondaar Christus lief en wordt hij met Hem verenigd.
Door Christus ontvangt hij de vergeving van onze zonden.
Zijn dood was een offer voor de zonde van Zijn kinderen.
De zondaar wordt dan hersteld in de gunst en gemeenschap met God.
Dit wonder is genade van God.
Genade wil zeggen, dat zo’n zondaar dat niet verdiend had.
Voor satan is zo’n herstel niet meer mogelijk.

Voor wie één is met Christus, is God geen Rechter meer Die veroordeelt.
Voor wie één is met Christus, is God een vriendelijke Vader.
De christen ervaart dat zijn oude zondige natuur hem nog parten speelt.
Ook bemerkt hij dat satan (= de duivel) hem niet loslaat.
Dit levert strijd op, maar dit brengt Gods kind juist ook dichter bij God.
Die zorgt door Zijn liefde en kracht voor Zijn kind.
 
Op grond van de Bijbel geloven we, dat Christus eenmaal zal terugkomen om alle mensen te oordelen.
Degenen die Hem niet kennen en in Hem niet geloofden, zullen dan voor eeuwig verloren gaan.
Maar degenen, die het geloof in Christus ontvingen, zullen dan de eeuwige heerlijkheid ontvangen.
God zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel maken.
Daar zal  geen zonde meer zijn.
Daar zal God alles zijn voor Zijn kinderen en alles zal op Hem gericht zijn.
De prediking roept de gemeente op tot het geloof in Christus.
De Heilige Geest wil die prediking gebruiken om dat geloof in de harten te werken.
Ook u bent welkom in de kerk om die boodschap te horen!