Commissies

Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie bestaat uit de volgende personen: namens de kerkenraad ouderling P. Schrier, verder de koster, de heer F. de Kok, en namens de leden de heren A. Roest (voorzitter), C.J. Weststrate, A.J. Taal, L. Sturm en C. Marinussen.

Financiële commissie

De Financiële Commissie bestaat uit de volgende personen met de functies:

D.J. Hoogesteger         :  penningmeester kerk

A. Aarnoutse                 :  administrateur kerk

P. Velthove (voorzitter) :  penningmeester/ administrateur kerkbouwfonds

C.J. van den Bos          :  lid

Adviseur van de commissie  :           H.G.L. Verheuvel.

Jeugdcommissie

Door de kerkenraad is ten behoeve van onze jongeren in 2007 een jeugdcommissie ingesteld. Dit n.a.v. uitkomsten uit een gehouden enquête onder alle catechisanten.

Ze behartigt de belangen van onze jeugd. Te denken valt dan aan communicatie met de voorzitters van jeugdverenigingen, de catechiseermeesters, ouders en niet in de laatste plaats met de jongeren zelf. Zij inventariseert waar er zich problemen voordoen en probeert hierbij te bemiddelen .Ook worden er gemeenteavonden georganiseerd rondom opvoeding en andere thema’s die met jongeren en hun ouders te maken hebben.

De commissie bestaat uit de volgende leden: de ouderlingen Smit en Van de Graaf  en de diakenen De Witte en Wiskerke.

Zendingscommissie

Doel:

De plaatselijke zendingscommissie is opgericht met het doel geldelijke middelen bijeen te brengen die bestemd zijn voor de zending der Gereformeerde Gemeente, zodat het Woord van God ook onder de heidenen gebracht kan worden. Bovendien is het de taak van de zendingscommissie voorlichting te geven over het zendingswerk en het meeleven vanuit de gemeente met dit werk zoveel mogelijk te stimuleren.

Activiteiten:

Als commissie trachten wij geldelijke middelen bijeen te brengen door het ophalen van oudpapier, verkoop van geraniums in de maand mei, een verjaardagsfonds, kerstpost actie en diverse collecten, o.a. door collectantjes en op de basisschool.

Om u op de hoogte te houden van het zendingswerk verspreiden wij zes maal per jaar het zendingsblad  ‘Paulus’. Ook proberen wij met regelmaat een zendingsdienst te houden waarin een van onze predikanten voorgaat.

We zijn als commissie dankbaar voor de medewerking en steun die we vanuit de gemeente mogen ontvangen. Wij hopen dat u dat ook in de toekomst nog mag doen. Als u het werk van de zending nog niet steunt dan kan dit door mee te helpen bij het inzamelen van oudpapier of door het financieel steunen van de zending. (bankrekening NL37RABO0328344486)

Samenstelling commissie:

Voorzitter:                   P. Velthove,    Langeweg 47,             Tel.: 313101

Secretaris:                  J.J. Verdonk,  Magnoliastraat 190,    Tel.: 312794

Penningmeester:                    P.J. Murre,     Nazareth   49,             Tel.: 314488

Algemeen adjunct:     P.W. Lock,      Hortensiastraat 30,     Tel.: 313299

Leden:                        P.A. de Korne,            Fortrapastraat   24,     Tel.: 312464

                                   J.K. Rottier,    Schuitweg   10,                      Tel.: 316233

                                   D. de Witte,     Lavendelstraat 19,      Tel.: 316942

                                   F.Walhout,      Kamperfoelistraat 11, Tel.: 313179

H.J.Zuijdweg, Ligusterstraat 10,                   Tel.: 311860

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

1ste voorzitter:             W.J.P. Maarsman, Fortrapastraat28, tel 0113-313570       

2de voorzitter: J.C. Meeuse, Goesestraatweg 32, tel. 0113 -311986

                             (namens kerkenraad, tevens kinderevangelisatie)

Secretaris:      H. Benjert Wilgestraat 33, 0113-311905

Penningmeester:        W.H. Heikoop, Prunusstraat 44, tel 0113-316606

Lid:                  A. Roest, Kamperfoeliestraat 32, 0113-311944

                        (folderwerk)

Lid:                  J.W. Braam, Fiolierenstraat 4, 0113-316444

Het bankrekeningnummer van de evangelisatiecommissie bij de Rabobank is: NL77RABO0315208511.

 Het doel van de plaatselijke evangelisatiecommissie is om buiten- en randkerkelijke in ’s-Gravenpolder en directe omgeving in aanraking te brengen met Gods Woord.

De activiteiten bestaan o.a. uit het verspreiden van Bijbels, Bijbelgedeelten (Markus-, Lukas -en Johannesevangeliën) en reformatorische lectuur (m.n. folders) om zo in gesprek te komen met onze onkerkelijke naaste. Drie keer per jaar worden in ons dorp en verder in de zak van Zuid‑Beveland folders verspreid, die uitgegeven zijn door het Deputaatschap. Hierbij kunnen wij op een vaste kern van vrijwilligers uit de gemeente rekenen, die daarbij helpt. Ook staan we elk jaar op de braderie in ‘s‑Gravenpolder en proberen daar gesprekken aan te knopen met de mensen. Sinds de zomer 2009 wordt er elke schoolvakantie in Heinkenszand een VakantieBijbelClub georganiseerd. Een aparte werkgroep van medewerk(st)ers is daar elke keer weer enthousiast mee bezig. Het aanspreekpunt van deze werkgroep is mevr. J.H. Murre-de Korne, Ambachtsstraat 49, tel. 0113-751094. E-mail: [email protected].  Ook wordt er iedere maand op verschillende plaatsen in ons dorp, (o.a. bibliotheek, Vorsvliet) christelijke lectuur (Daniël, Gezinsgids, Om Sions Wil, Bimbam, Kits) neergelegd. Recente nummers van deze bladen zijn zeer welkom. Hiervoor kunt u terecht bij onze medewerker voor het lectuurwerk, dhr. H. de Kok. Middenstraat 4, tel. 0113-311587.

Verder staan wij als commissie i.s.m. de zustergemeenten Goes en Kapelle, bij de in/uitgang van de Paraview die gehouden wordt in de Zeelandhallen te Goes. Ook het bevorderen van de bezinning op de evangelisatietaak vanuit de Schrift binnen de eigen gemeente behoort tot de taak van de commissie. Verder steunen wij ook de activiteiten van het Deputaatschap voor Evangelisatie in Nederland en België. Dat het werk van de evangelisatie een plaats mag hebben in het hart en gebed van heel de gemeente. Het gewicht van de zielen van onze (on-/ buitenkerkelijke) naaste mag wegen en de liefde van Christus ons mag dringen. Het is de opdracht om het Zaad van Gods Woord te zaaien aan alle wateren. De Heere mocht dit werk in Zijn Koninkrijk willen zegenen, opdat Zijn huis vol worde.

GBS-comité

“Gereformeerde Bijbelstichting tot handhaving van de Statenvertaling en tot verspreiding van het protestantisme en onvervalste Bijbeluitgaven”. Een van de belangrijkste werkzaamheden van de GBS is geweest het controleren van de Bijbeltekst aan de hand van de beste Bijbeluitgave uit de 17e eeuw (de editie van Van Ravensteijn, 1657 ). In 1967 werd hiermee een begin gemaakt. Hoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was, werd de GBS genoodzaakt zelf de uitgave van de Bijbel ter hand te nemen. In 1973 verscheen de eerste uitgave. Sindsdien zijn er

steeds meer uitvoeringen gekomen, zoals de schoolbijbels, zakbijbels en psalmboeken. De werkzaamheden van de GBS worden financieel ondersteund door donateurs, die het blad “ Standvastig “ vier keer per jaar ontvangen. In “Standvastig” wordt voorlichting gegeven over de Bijbelvertaling en Bijbelverspreiding en informatie over het werk van de GBS.

Als u nog geen donateur bent en u dit werk wilt ondersteunen, dan kunt u zich opgeven bij een van de volgende comitéleden:

Voorzitter:       F.J. van de Vreede, Hortensiastraat 24, tel. 0113 – 311858

Secretaris:      W.C.J. Goudzwaard, Wilgestraat 18, tel. 0113 – 312088

Penningmeester:        F. Walhout, Kamperfoeliestraat 11, tel. 0113 - 313179

Lid:                  J.W. Blok, Fortrapastraat 11, tel. 0113 – 316211 ( voor de Oud                 Gereformeerde Gemeente in Nederland ).

Lid:                  S.M. Huissen, ’s-Gravenpoldersestraat 27, Hoedekenskerke.

                        Tel. 0113 – 639441 ( voor Hoedekenskerke en Baarland ).

Lid:                              A.J. van Damme, Oudekamerseweg 7, Heinkenszand 0113 – 568019 ( voor Nisse en omstreken ).

  SGP Kiesvereniging “Ons Beginsel Getrouw”

> De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft sinds haar oprichting in 1918

> steeds getracht de beginselen van Gods Woord op staatkundig gebied tot

> meerdere erkenning te brengen. Onze kiesvereniging is één van de drie kiesverenigingen die naast Borssele en Nieuwdorp ressorteren onder de Gemeentelijke Kiesvereniging van de gemeente Borsele. Momenteel zijn ruim 390 personen lid van onze > vereniging.

> Onze activiteiten richten zich voor een deel op de diverse verkiezingen,

> zoals het samenstellen van kandidatenlijsten, het aanbrengen van borden en

> het verspreiden van folders en affiches, het beleggen van politieke

> bijeenkomsten waarop vertegenwoordigers van de SGP een referaat houden,

> e.d. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ledenvergadering belegd, waarbij

> een spreker wordt uitgenodigd teneinde kennis te nemen van allerlei

> maatschappelijke en politieke zaken. Verder streven we ernaar regelmatig

> door een van onze predikanten een tijdrede te laten houden. In deze

> ontkerstende samenleving is ook uw steun, interesse en meedenken van

> wezenlijk belang, daar een goed functioneren van de partij immers begint

> bij de plaatselijke kiesverenigingen.

> De secretaris van de kiesvereniging is de heer P.J. Murre, Nazareth 49, > tel. 314488, e-mailadres: [email protected]

Het rekeningnummer is: > NL31RABO0150898711 t.n.v. Plaatselijke Kiesvereniging (P.K.V) van de SGP.