Mededelingen kerkenraad nav Coronavirus

Mededeling van de kerkenraad d.d. 3 april 2020

Donderdag 2 april ontvingen we de 6de brief van het Kerkelijk Bureau en de Deputaatschappen die zich bezighouden met het crisisbeleid. Deze is ook te zien op de site www.gergeminfo.nl. Punt 2 van deze brief vermeldt nadrukkelijk: De kerken nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de erediensten in “zo klein als noodzakelijke” samenstelling te houden. Te denken valt aan de voorganger en een enkele ambtsdrager, de koster en de organist.

We willen als kerkenraad die verantwoordelijkheid dan ook niet ontlopen en hebben besloten vanaf zondag 5 april slechts met één ouderling en één diaken in de dienst aanwezig te zijn. We hebben dit besluit mede genomen tegen de achtergrond van vragen die diverse media en politieke partijen oproepen. Zie ook het artikel op de voorpagina van het RD van vrijdag 3 april.

De Heere geve ons te mogen ervaren: En de HEERE zal een hoog Vertrek zijn voor den verdrukte; een hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen die U zoeken (Psalm 9:10-11).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

’s-Gravenpolder, 27 maart 2020.

Geliefde gemeente, ouderen en jongeren,

Wij lezen in Psalm 130: ‘Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE. Heere, hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.’ Dit geldt ook als we thuis Zijn Woord nog mogen horen. De Heere verlene ons om met en voor elkaar in de nood en zorg waarin we zijn, tot de Heere de toevlucht te mogen nemen.

De Heere schenke ons ook om (zoals Psalm 130:3 spreekt) te belijden voor onszelf: Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? De Heere geve ons de rechte verootmoediging vanwege onze zonden. De Heere schenke ons door Zijn Heilige Geest banger te zijn van de zonde dan van het coronavirus. Aangezien de Heere een God des ontfermens is, moet de bede veel in ons hart zijn: O God, in de toorn gedenk des ontfermens.

De Heere heilige de roepstem uit Zijn Woord, maar ook de sprake die er van dit virus uitgaat aan ons aller hart en breide Zijn vleugelen genadig en bewarend over ons uit. Volk van God, is het al onze schuld mogen worden, dat we door onze zonden verstoken zijn van te mogen opgaan naar Gods huis?

We willen als kerkenraad ook op enkele praktische zaken wijzen. Wij denken aan mensen die nu zwaar belast worden. Het verplegend en verzorgend personeel in de ziekenhuizen en in de verpleeg- en zorginstellingen heeft een zware taak. Voor ouders is het heel wat de kinderen hele dagen thuis te hebben. Ook voor het onderwijzend personeel is het een enerverende tijd. Laten we in de gemeente oog hebben voor onze naasten die het moeilijk hebben. Een telefoontje of een kaartje kan al veel doen.

Er kunnen ook allerlei maatschappelijke zorgen spelen. Mogelijk staat uw baan op de tocht of loopt uw eigen bedrijf gevaar. Als er financiële problemen dreigen te ontstaan, is het goed contact op te nemen met uw wijkdiaken. De wijkouderlingen zullen ook telefonische contacten proberen te onderhouden met de ouderen en eenzamen in de gemeente. Schroom niet om zelf contact op te nemen als de zorgen tot (psychische) noden worden. Het is ook heel moeilijk voor onze mensen in De Boog, De Beukelaar, De Rondas, De Schaduw en De Zwake en Rehoboth. Het is niet toegestaan daar bezoeken te brengen. Voor de bewoners en degenen die hen verzorgen wordt het allemaal extra zwaar. Laten we dit alles in onze gebeden voor de Heere neerleggen.

De nieuwe maatregelen die maandag 23 maart zijn bekend gemaakt, laten toch nog ruimte over om met de kerkenraad in de diensten aanwezig te zijn. Het is echter verstandig dat we toch niet iedere dienst in ‘volledige bezetting’ in de kerk zullen komen. In het vervolg zullen slechts 7 à 8 kerkenraadsleden aanwezig zijn. In ieder geval hopen we steeds een organist erbij te hebben, zodat het zingen (ook thuis) kan doorgaan.

Het is in deze omstandigheden niet mogelijk te collecteren. Maar de onderhouding van de dienst des Heeren moet wel doorgaan. Daarom wijzen we u op de mogelijkheid om via de bank uw bijdragen over te maken. U kunt dat natuurlijk voor een paar weken tegelijk doen. De rekeningnummers kunt u in de gemeentegids vinden op p. 16. Ook voor de extra collecten kunt u dat doen, graag met duidelijke vermelding.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke collectes het bedoeld is. Eventueel kunt u alles ook opsparen tot we weer naar de kerk kunnen gaan.

Degenen die een scanner hebben, willen we er op wijzen dat zij kunnen meeluisteren naar (meditatieve e.a.) uitzendingen vanuit Rehoboth via het kanaal van Goes (148.6900). Die vinden plaats om 10.00, 15.00 en 18.45 u. Verder zendt de gemeente Goes elke donderdagmorgen om 10.45 u. een preek uit. Ook Yerseke (donderdagavond om 19.00 u.) en Krabbendijke (donderdagavond om 19.15 u.) zenden iedere week een preek uit. Als u een goed bereik hebt, kunt u die mogelijk ook beluisteren. Krabbendijke zendt ook iedere dinsdagmorgen een meditatie uit om 10.30 uur en op woensdagmiddag om half vier een verhaal uit de kerkgeschiedenis of iets anders.

Van verschillende kanten bereikten ons vragen van gezinnen met kinderen om ook via een videouitzending de dienst te kunnen volgen. Wij hebben die vraag overwogen. In Psalm 25:4 lezen we de bede van de dichter om onderwijs. Dat onderwijs zocht hij bij de Heere. In zijn leven zijn er omstandigheden geweest waarvan hij nooit gedacht had dat ze zouden voorkomen.

Zo is het ook nu: de kerkenraad ziet zich geplaatst voor beslissingen waarvan hij zich heeft afgevraagd of bepaalde zaken de goedkeuring van de Heere zouden mogen ontvangen. Er is een tijd geweest dat men zich afvroeg of meeluisteren in de huiskamer wel van de Heere zou mogen. Nu is daarbij de mogelijkheid gekomen om niet alleen te luisteren, maar ook te zien wie er preekt of leest.

Vooral voor degenen die beperkingen hebben en jongeren zal dit voordelen hebben voor de aandacht en betrokkenheid bij de dienst, zo hopen we. We weten ook dat er altijd weerstand geweest is tegen de tv, vanwege de vertoonde zaken die tegen Gods Woord ingingen. Met schroom hebben we als kerkenraad toch besloten om de prediker of lezer ook zichtbaar te maken, zolang de omstandigheden zijn zoals ze nu zijn. Daarvoor zal op de website van de gemeente een ‘knop’ worden aangebracht om zo de dienst ook visueel te volgen. We streven ernaar dit komende zondag al mogelijk te maken.Verder blijft het gewoon mogelijk om via de scanner of Kerkdienstgemist alleen te luisteren zonder beeld, als men dat liever wil.

O, wat is Gods slaande hand toch over ons om der zonden wil. Moge er boete en berouw in onze harten zijn. Laten wij sterk tot God roepen en ons bekeren. Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen! (Jona 3:8-9).

De kerkenraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededelingen aan de gemeente d.d. 20 maart 2020

De kerkenraad wil de volgende mededelingen doen.

1. Wij volgen de nieuwe richtlijnen van het Kerkelijk Bureau. In tegenstelling tot wat er vorige week in de brief is gesteld, worden er geen pastorale bezoeken meer gebracht. Wel zullen we proberen onze ouderen en zieken per telefoon te benaderen. U kunt ook zelf altijd per telefoon contact opnemen met uw wijkouderling en -diaken.

2. Wij willen met nadruk ook aan de gemeenteleden aandacht vragen voor het omzien naar elkaar. Men kan bijvoorbeeld bellen naar ouderen en zieken.

3. Collecten: Aangezien er niet gecollecteerd wordt, geven we de gemeenteleden graag de gelegenheid geld over te maken naar de bankrekeningen van diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Doet u dat zo mogelijk voor een langere periode. De huidige maatregelen gelden zeker tot 6 april. Zie de gemeentegids (p. 16) voor de rekeningnummers.

--------------------------------------------------------------------

's-Gravenpolder, 13 maart 2020

Geachte leden en doopleden van onze gemeente,

Als kerkenraad hebben we niet alleen het besluit moeten nemen de ledenvergadering van vrijdag 13 maart te annuleren, maar ook hebben we gesproken over de invulling van de zondagse erediensten. In navolging van het advies dat onze deputaatschappen hebben gegeven (zie www.gergeminfo.nl), hebben we besloten de erediensten in gewijzigde vorm te houden. We zullen alleen als kerkenraad in de kerk aanwezig zijn, terwijl de diensten via de kerktelefoon, de scanner en via internet (www.kerkdienstgemist.nl) beluisterd kunnen worden. Om capaciteitsproblemen bij internet te voorkomen, verzoeken we u bij voorkeur de scanner of kerktelefoon te gebruiken.

De liturgie van de kerkdiensten kunt u hier vinden.

We hopen dat u zult beseffen dat dit voor de kerkenraad en voor de gemeente een zeer ingrijpend besluit is. Mensen die geen scanner of internetaansluiting hebben, kunnen een kennis of familielid benaderen om daar te kunnen meeluisteren. Weet u niemand bij wie u zou kunnen meeluisteren, neem dan contact op met uw wijkouderling. De kerkenraad wil u vragen juist zoveel mogelijk met de eigen diensten mee te luisteren, om zo het gemeentezijn toch nog enigszins te laten functioneren. Daarbij vragen wij u om uw voorbede voor de gemeente, de kerk en ons land.

In ieder geval zal dit gelden voor de termijn die onze overheid aanhoudt: tot eind maart, dus de komende drie zondagen. We zullen ons vervolgens zoveel mogelijk houden aan de adviezen van ons eigen deputaatschap.

We zullen wel proberen de huisbezoeken te laten doorgaan. Als u echter meent dat u tot de risicogroepen behoort of als u griepachtige of verkoudheidsklachten heeft, vragen wij u de wijkouderling te benaderen om het bezoek af te zeggen. De verjaardagsbezoeken bij onze ouderen gaan voorlopig niet door. Verder zullen ook alle activiteiten van de verenigingen geen doorgang kunnen vinden. Er zal de komende weken ook geen muntuitgifte en bibliotheek zijn.

Als u vragen van de media e.d. krijgt, kunt u die doorverwijzen naar de contactpersoon die door de kerkenraad is aangewezen: ouderling K.W. van Luik (tel. 312488). U hoeft niet zelf in te gaan op allerlei vragen.

Verdere berichtgeving zal de kerkenraad ’s zondags vanaf de kansel en via Kerkelijk Nieuws verzorgen. Ook op de website van onze gemeente (www.gergemsgravenpolder.nl) zult u de nodige informatie terug kunnen vinden.

Wij willen u nogmaals dringend vragen deze noden in de gebeden aan de Heere op te dragen. Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil. (Ps. 79:9).

De kerkenraad