Mededelingen nav Coronavirus

Officiële berichtgeving deputaatschappen coronavirus (vrijdag 15 mei)

De deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting (in de personen van ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder en ds. J.M.D. de Heer), Kerk en Overheid (in de personen van ds. F. Mulder en dhr. J.N. van de Poel), Kerkelijke Dienstverlening (in de personen ds. H. van der Heiden en dhr. L.W. Both) laten in deze weken regelmatig van zich horen met actueel nieuws. Hieronder de update van 15 mei.

Eén ding heb ik van den HEERE begeerd (Ps. 27:4).

Op verschillende plaatsen in de psalmen lezen we over een verlangen naar Gods huis. Dit verlangen heeft een duidelijke richting, namelijk het mogen ontmoeten van de Heere in Zijn gunst. David spreekt in Psalm 27 over de ‘lieflijkheid des HEEREN’, dat is Gods gunst voor zondaren, om Christus’ wil. Was dít verlangen er in de achterliggende weken? Hoe onmisbaar is daartoe het werk van de Heilige Geest. Dan wordt een verruiming van maatregelen ‘van den HEERE begeerd’, zoals David het zegt. We zien dan niet allereerst op een regering, maar op de Heere. Wat is nodig om het zó van de Heere te begeren? Dat we onze rechten kwijtraken en we ons afhankelijk weten van Gods genade. Komen we hierin niet alles tekort?

Er is blijdschap dat er weer uitzicht is op kerkdiensten met gemeenteleden, al is het begin bescheiden en moeten in grote gemeenten ook bij 100 aanwezigen nog verreweg de meeste mensen thuis blijven.

Zoals aangekondigd, ontvangt u hierbij het protocol 1,5 meter kerkzaal. Vooraf enkele inleidende opmerkingen.

Het protocol als beleidskader
Wij presenteren met dit protocol een kader voor de inrichting van de kerkzaal en voor onderwerpen en maatregelen die daarmee verband houden.

Zoals eerder gesteld, willen wij niet treden in de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Wij hebben met het kader dan ook niet de intentie om alles ‘dicht te regelen’. Anderzijds hebben wij een collectieve verantwoordelijkheid voor het geheel van ons kerkverband, zowel naar de landelijke overheid als naar de samenleving.

Dit protocol hebben wij enkele weken geleden desgevraagd aangeboden aan het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en via het CIO aan het betrokken ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verantwoordelijkheid
Wij hebben als ambtsdragers ook in deze tijd van versoepelde maatregelen te doen wat onze hand vindt om te doen ter bevordering van de dienst des Heeren. Dat brengt helaas nog veel beperkingen met zich mee. Laten wij daarom niet de grenzen van de versoepelde maatregelen opzoeken, noch wat betreft ingangsdatum noch inhoudelijk.

Tevens wijzen wij u er op dat u als kerkenraad de taak hebt het bijgaande document toe te passen en te concretiseren op de lokale situatie. Daarbij kan het zo zijn dat er zich situaties of omstandigheden voordoen, waardoor u moet besluiten om nog te wachten met het nemen van stappen naar  verruiming. In alle gevallen bent u als kerkenraad verantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol.

Ook willen wij u wijzen op de mogelijke aanwijzingen die vanuit de burgerlijke overheid, gemeente of veiligheidsregio, worden gegeven.

Ingangsdatum
Feitelijk zijn twee data van belang: D.v. 1 juli en 1 juni aanstaande; in die volgorde.

In het door het kabinet gepresenteerde spoorboekje staat aangekondigd dat per 1 juli aanstaande de kerkdiensten weer mogen plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 100 personen per kerkgebouw.

Per D.v. 1 juni aanstaande -zo hebben het CIO en vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen aangegeven richting de minister van Veiligheid en Justitie- nemen de kerken de verantwoordelijkheid het (huidige) maximum te hanteren van maximaal 30 personen per kerkgebouw, uiteraard onder de voorwaarden die ook van toepassing zijn op andere situaties en sectoren waar mensen samenkomen.

Dit betekent dat wij als (kerkenraden van) plaatselijke gemeenten ons kunnen voorbereiden op kerkdiensten met een maximale samenstelling van 30 personen per kerkgebouw, met ingang van D.v. 1 juni 2020 (2e Pinksterdag).

Volledigheidshalve merken wij nog op, dat deze aantallen (van maximaal 30 en 100 personen) geringer kunnen zijn in geval van kleinere kerkzalen.

Wij tekenen hierbij aan dat het in beide situaties om voorgenomen versoepelde maatregelen gaat. Het kabinet behoudt zich het recht voor de maatregelen terug te draaien als de ontwikkelingen rond de coronapandemie daartoe aanleiding geven.

Leerproces vanaf 1 juni
Ons advies is om de maand juni te gebruiken om ervaringen met het protocol op te doen en te leren  welke maatregelen en ervaringen goed gaan en welke verbetering behoeven.

Om die reden is ons advies om in de genoemde maand als regel geen belijdenisdiensten of doopdiensten te houden. U ontvangt ruim vóór 1 juli aanstaande van ons nog een nader advies over onder andere de belijdenisdiensten en de doop- en avondmaalsdiensten.

Gelet op het maximum aantal personen zullen voorlopig de ‘online-diensten’ moeten worden voortgezet.

Overige onderwerpen (mede naar aanleiding van binnengekomen vragen)
Vanaf D.v. 1 juni zijn kerkenraadsvergaderingen weer mogelijk; uiteraard binnen de bekende afstandsnorm en overige landelijke adviezen. In de praktijk betekent dit dat in de meeste gevallen gebruik gemaakt moet worden van een zaalaccommodatie in plaats van de consistorieruimte. Vanzelfsprekend zijn online kerkenraadsvergaderingen ook mogelijk.

Ledenvergaderingen (met het oog op het beroepingswerk) zullen niet eerder kunnen plaatsvinden dan vanaf D.v. 1 juli, vanwege het in acht nemen van het maximaal aantal aanwezige personen van 100, de bekende afstandsnorm en de hygiëne-maatregelen.

Wij adviseren om nog altijd terughoudend te zijn met fysieke huisbezoeken en pastorale bezoeken, zeker als het gaat om een bezoek aan kwetsbare en oudere personen.

Het RIVM adviseert richting personen van 70 jaar en ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid nog altijd voorzichtig te zijn. Hoe moeilijk het ook is, dit heeft gevolgen voor het ambtelijk werk tijdens de eredienst. Wij beseffen,  dat dit mede afhangt van iemands persoonlijke (gezondheids)situatie.

Bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening (BKD) is een vraag binnengekomen hoeveel tijd er minimaal tussen twee kerkdiensten moet zitten. Ons antwoord hierop is, dat hier geen strikte norm voor te geven is. Dat is afhankelijk van de omvang van het kerkgebouw, de luchtvochtigheid en de ventilatiemogelijkheden. Wel lijkt ons een tussenperiode van minimaal 2,5 uur aan te bevelen.

Ook al ligt er een kabinetsbesluit dat bibliotheken weer open mogen, toch adviseren wij om de openstelling van kerkbibliotheken, peuter- en kinderclubs in het evangelisatiewerk uit te stellen tot D.v. 1 juli. Dan is er ook een actueler inzicht in het verloop van de coronapandemie.

U kunt zich op de situatie per 1 juli wel voorbereiden; bij het BKD is evt. een protocol hiervoor beschikbaar.

Wij hebben kennisgenomen van de discussie in de media over de (on)wenselijkheid van het zingen in een gesloten ruimte tijdens de kerkdiensten. Er kan begrip zijn voor de argumenten van zowel voor- als tegenstanders.

Als wij afgaan op de adviezen van deskundigen moeten wij vaststellen dat het zingen een hoge mate van verspreidingsgevaar met zich meebrengt. Dit kan met name gelden voor het samenkomen in kleinere kerkzalen. In grote(re) kerkzalen en in geval van een maximaal aantal personen van 30 is dit verspreidingsgevaar minder aanwezig.

U zult aanvoelen dat het ons moeilijk valt om een advies te geven in een bepaalde situatie niet te zingen. Het is immers een belangrijk onderdeel van de eredienst. Tegelijkertijd kunnen en willen wij uitspraken van deskundigen over verspreidingsgevaar tijdens het zingen niet negeren. Wij willen dit punt en onze overwegingen daarbij aan de verantwoordelijkheid van u als kerkenraad overgeven.

Wij houden het voor mogelijk dat er -in geval van nadere adviezen van deskundigen- een nadere afweging en advies aan de orde zou kunnen zijn.

Tenslotte
Broeders, we hebben geprobeerd u een kader aan te reiken voor met name de erediensten. Hopelijk hebt u er begrip voor dat nog veel zaken onduidelijk zijn, waarover wij (nog) geen uitspraak kunnen doen. Temeer omdat kabinetsbesluiten ook nog kunnen worden herzien.

Wij zijn verblijd dat het weer mogelijk is als gemeente bijeen te kunnen komen, al is het in beperkte samenstelling. Anderzijds beseffen wij dat er een grote verantwoordelijkheid op u als kerkenraad afkomt. Laat het ons gebed zijn, dat de Heere ons daarin wijsheid geeft en dat Hij ons in Zijn gunst gedenkt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

’s-Gravenpolder, 12 mei 2020.

Geliefde gemeente, ouderen en jongeren,

Wij lezen in Jesaja 26:16 ‘HEERE, in benauwdheid hebben zij U bezocht, zij hebben hun stil gebed
uitgestort, als Uw tuchtiging over hen was.’

Wat is er veel vrees en angst voor het coronavirus, dat ons leven zomaar binnen kan komen, als de Heere
dat toelaat. De gevolgen die dit virus met zich meebrengt, zijn ook zo groot, dat niemand het zich had
kunnen indenken. We denken ook aan wat het voor ons als gemeente betekent: we kunnen niet opgaan
naar Gods huis om Zijn Woord te horen, Zijn Naam aan te roepen en onze gaven te geven voor de dienst
des Heeren.

Wat is dat aangrijpend. Niet alleen kunnen we niet samenkomen als gemeente, maar ook kunnen de
sacramenten niet bediend worden. Dat zijn toch de instellingen van de Heere Zelf! Op het moment van
schrijven (12 mei) zijn er 16 ongedoopte kinderen. Natuurlijk kunnen we de diensten volgen. We mogen
meeluisteren en kunnen zelfs meekijken, maar dat is anders dan bijeenkomen als gemeente. We hopen dat
u als gemeente ook het besef van gemeente-zijn vasthoudt door de eigen diensten in de huiskamers mee te
maken.

Huwelijksbevestigingen worden eveneens uitgesteld, terwijl het toch hopelijk geen formaliteit is om als
pasgetrouwd paar de eerste gang naar Gods huis te maken en in de dienst om Zijn zegen te mogen vragen.
Hoe ingrijpend is het ook voor onze belijdeniscatechisanten. Gelukkig hebben we nog de overhoringen
mogen afnemen en zijn ze allen toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Maar die belijdenisdienst
kan onder de huidige regels nog steeds niet gehouden worden.

Als kerkenraad merken we ook hoe lastig het is dat we niet kunnen vergaderen. Velen van onze leden zullen
er trouwens naar uitzien dat er weer een ledenvergadering gehouden kan worden. Die moest op vrijdag 13
maart op het laatste moment worden afgezegd. Maar nog steeds hebben we geen gelegenheid gehad als
mansleden bij elkaar te komen. Nog steeds hebben we als gemeente geen beroep kunnen uitbrengen en ook
de verkiezing van een ouderling wacht nog steeds.

We willen ook in het bijzonder denken aan onze bejaarde leden die in Rehoboth en Eben-Haëzer wonen.
Vanaf het begin van de strenge maatregelen mogen zij geen bezoek meer ontvangen. Wat een eenzaamheid
moeten zij ervaren. De man die zijn eigen vrouw al wekenlang niet kan ontmoeten. De ouder, vader of
moeder die de (klein-)kinderen niet meer kan ontvangen. Dit betekent veel verdriet en zorg. Ook voor de
bewoners van De Boog, De Beukelaar, De Rondas, De Schaduw en De Zwake is alles zo anders. Laten wij als
gemeente - ouderen, jongeren en kinderen - samen de Heere bidden of Hij uit genade geven wil wat we nu
zo moeten missen.

Voor onze kinderen en jongeren is deze tijd ook zo anders dan anders. Examenleerlingen zullen het
wegvallen van de examens in sommige gevallen niet zo erg gevonden hebben. Maar de onzekerheid die er
is, ook ten aanzien van de aansluiting op een vervolgopleiding, is een vervelende bijkomstigheid. 
Onze kinderen van de basisschool hebben thuis wel regelmatig hun opdrachten gemaakt, maar dat was
niet voor alle kinderen een eenvoudige opgave. We denken ook aan de moeders (en vaders), die naast hun
dagelijks werk in het gezin opeens toezicht moeten houden en hulp moeten bieden bij het schoolwerk. Ze
zullen blij zijn, dat de scholen weer gaan opstarten of inmiddels opgestart zijn.

Vorige week heeft de overheid versoepelende maatregelen aangekondigd, maar met het voorbehoud “als
dat kan”. De anderhalve-meter maatregel wordt vooralsnog niet opgeheven. Wel mogen vanaf 1 juni
maximaal 30 mensen tijdens een dienst aanwezig zijn en vanaf 1 juli maximaal 100 mensen per dienst.
De kerkenraad zal bekijken hoe we dit in kunnen vullen en wat dit bijvoorbeeld kan betekenen voor onze
belijdeniscatechisanten en voor de nog te dopen kinderen.

Wat het ambtelijke werk betreft, proberen we nog via de telefoon contact te houden met onze ouderen en
alleenstaanden. Ook de diakenen proberen daar waar nodig is, hun diaconale taak te vervullen. Schroomt
u toch niet om hen in te lichten als er materiële zorgen ontstaan. De onzekerheid die de crisis met zich
meebrengt op economische gebied en werkgelegenheid moeten we in het oog houden.

De kerkenraad is er ook blij mee te kunnen melden dat de inkomsten door middel van uw gaven per bank
of contant in een gesloten enveloppe goed te noemen zijn. Ook op afstand denkt u er kennelijk aan om uw
gaven te blijven geven. Daarvoor onze hartelijke dank.

In alle omstandigheden wensen we u de hulp en zegen des Heeren toe. Hij kan alleen voorzien in alle nood
en zorg. In deze ernstige tijden willen we erop wijzen, dat het onze zonden zijn waarom de Heere Zijn
tuchtiging over ons brengt.

O gemeente, laten we samen – jong en oud – de Heere te voet vallen en belijdenis doen van onze zonden.
Laten we wederkeren tot de Heere en laten we door Gods genade toch mogen opzien tot Hem, naar Wie
de verhoogde koperen slang heen wees, namelijk de Heere Jezus Christus. Door Hem kunnen wij van alle
geestelijke en lichamelijke ziekten genezen worden. Laten we erkennen dat Zijn straffende hand nu over
ons is. Maar laten we ons dan ook in stil gebed tot Hem wenden. Laten in het bijzonder onze zondagen ook
biddagen zijn, opdat we zouden mogen ervaren:

 De Heere wilde op ons kermen
 Zich over ons ontfermen.

Een hartelijke en meelevende groet van uw kerkenraad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-05-20
Officiële berichtgeving coronavirus
De deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting (in de personen van ds. P. Mulder, ds. A. Schreuder en ds. J.M.D. de Heer), Kerk en Overheid (in de personen van ds. F. Mulder en dhr. J.N. van de Poel), Kerkelijke Dienstverlening (in de personen ds. H. van der Heiden en dhr. L.W. Both) laten in deze weken regelmatig van zich horen met actueel nieuws. Hieronder de update van 1 mei:

Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? (Jes. 6:11)

Hoe lang? Deze vraag klinkt allerwege. Land, volk en kerk hebben zich een aantal weken geschikt in de maatregelen van de overheid. Er was immer sprake van een noodsituatie. Maar, allerwege klinkt nu de wens dat de maatregelen worden versoepeld.

De wens is te begrijpen, in het bijzonder voor hen die zwaar worden getroffen in hun bedrijfsvoering of waar de eenzaamheid z’n tol eist. De coronacrisis heeft diepe en ook onuitwisbare sporen getrokken. Hoe lang?

Toch is het goed en nodig om stil te staan bij het verband van Jesaja’s vraag. De profeet moet gaan spreken tot een zondig volk dat niet wil luisteren. Hij moet het rechtvaardige oordeel van God gaan aanzeggen. Dan klinkt zijn bezorgde vraag: “Hoe lang, Heere?”. Het antwoord dat Jesaja krijgt, is ingrijpend, “Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij…”. Er komt geen verlichting, zo sprak de Heere, maar het wordt nog veel moeilijker. “Want de HEERE zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands” (Jesaja 6:12).

Beseffen we dat de Heere eenzelfde oordeel kan zenden tot ons Nederlandse volk en tot ons als kerk? Wie zal dan bestaan? Hoe moeilijk de situatie ook is, toch past het ons te belijden dat het de goedertierenheden des Heeren zijn dat wij niet vernield zijn. Als we die belijdenis door genade mogen beleven, kunnen er wel verlangens zijn, maar zullen we die in ootmoed en lijdzaamheid onderwerpen aan Gods raad en wil. In dit licht begeren we te handelen, ook nu er op korte termijn geen versoepeling te verwachten is van de eerder genomen maatregelen.

Het is enkele weken geleden dat u van ons een voortgangsbericht over de coronapandemie ontving. Inmiddels ligt de persconferentie van de minister-president ook al geruime tijd achter ons (21 april jl.).Wij hebben gewacht op de meest recente informatie tijdens het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid; deze informatie ontvingen wij donderdag 30 april jl.

Kern van de berichten vanuit de overheid is dat de bestaande maatregelen (minstens) tot D.v. 20 mei 2020 zijn verlengd. Dit betekent dat er vooralsnog geen versoepeling voor de kerken aan de orde is.

Wij moeten er ernstig rekening mee houden, dat deze bestaande situatie nog wel geruime tijd kan voortduren.

Wij kunnen daarom niet anders dan nadrukkelijk adviseren om vast te houden aan het uitgangspunt van een kerkdienst met een samenstelling “zo klein als noodzakelijk wordt geacht”. Wij doen dat met pijn in het hart, zeker ook als wij letten op de verzoeken en suggesties die ons over een versoepeling van dit uitgangspunt bereiken. Wij zijn er diep van overtuigd, dat u de pijn hierover met ons zult ervaren. Wij brengen deze pijn ook telkens naar voren in het overleg met de minister van Veiligheid en Justitie.

Zoals bekend, zijn er op dit moment veel online erediensten, met geluid of met beeld en geluid (al dan niet met inlogcodes). Wij vragen uw aandacht om de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht te nemen bij de afkondigingen. Laten wij rekening houden met de privacy van personen. Ook is het goed dat wij de gemeenten blijven wijzen op het volgen van de eigen kerkdiensten, om zo het gemeentezijn te beleven.

 Er zijn vragen gesteld over het mogen toestaan van de zondagsscholen, nu de basisscholen na de mei-vakantie weer zullen starten. Hoewel wij begrip opbrengen voor de vraag, kunnen wij -na ingewonnen advies- niet anders concluderen dan dat er vooralsnog nog geen zondagsschool mag worden gehouden. Uiteraard zijn online activiteiten wel toegestaan

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) gevraagd mee te denken over de zogeheten na-fase: hoe zou een 1,5 meter kerkzaal er uit kunnen zien? Ook ons kerkverband is gevraagd hierover mee te denken. Inmiddels hebben wij hierover een advies (protocol) aan het CIO uitgebracht dat thans op ambtelijk niveau met en binnen het betreffende ministerie wordt besproken.

NB: het gaat dan om de fase waarin versoepeling voor de kerken aan de orde is; dat is nu nog niet het geval.

Ons kerkverband is tevens uitgenodigd na te denken over onderwerpen die -naast de reguliere Woordverkonding op de zondagen- ook van belang zijn voor het kerkelijk leven. Wij denken hierbij aan: de sacramenten, de belijdenisdiensten, huwelijks- en rouwdiensten, kerkelijke vergaderingen (beroepingswerk!), het verenigingsleven, de zondagsschool, de crèches etc. Vanuit diverse plaatselijke kerken bereiken ons berichten dat met name het niet kunnen houden van de doopdiensten ‘erg begint te knellen’.

Broeders, wij blijven de vinger aan de pols houden en blijven er bij de minister van Veiligheid en Justitie op aandringen dat het kabinet de kerken niet over het hoofd mag zien. Zeker nu er voor allerlei sectoren, waar bezoekersstromen vergelijkbaar zijn, voorbereidingen worden getroffen om de strenge maatregelen te versoepelen.

Tenslotte.

Er komen bij het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening diverse vragen binnen. Op vragen met een meer algemene strekking volgt een advies in het voortgangsbericht. Andersoortige vragen beantwoorden wij ook telefonisch of via een mailbericht.

De Heere mocht ons allen in Zijn gunst willen gedenken. Dat onze verwachting alleen van Hem zal zijn Die alles bestuurt en leidt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-04-20
Samenzang en orgelbegeleiding van de gemeente tijdens de coronacrisis
De maatregelen die de regering genomen heeft i.v.m het corona virus hebben ingrijpende gevolgen. We mogen in de kerk slechts met enkele mensen samenkomen rondom Gods woord. De rest van de gemeente luistert noodgedwongen thuis.
Hierdoor is ook de massale samenzang niet meer mogelijk, en zingt iedereen nu afzonderlijk of in kleine groepjes mee.

De organisten hebben geprobeerd om hier op de gebruikelijke wijze leiding aan te geven, maar dit blijkt erg lastig. Er zitten maar een paar mensen in de kerk die je bijna of niet hoort, en de rest van de gemeente hoor je helemaal niet. Er is dus geen actie en reactie. En je hebt geen houvast aan elkaar. Dit speelt vooral bij de inzet van een nieuwe regel van een psalmvers.

Om toch houvast aan elkaar te hebben, en te krijgen, wordt er nu door de organisten tussen de regels in de maat doorgespeeld. Dit wordt als volgt geprobeerd:
Bij het begin van een psalmvers zet de organist in, en speelt direct in de maat door. De laatste noot van de regel krijgt zoals gebruikelijk 2 tellen, op de volgende tel zet de organist weer in voor de nieuwe regel, en speelt meteen in de maat door! En u zingt ook meteen door! We hopen dat deze aanpak mag helpen om het samen zingen te bevorderen, en de “Lofzang gaande
te houden”.

De organisten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07-04-2020
Meld je aan als reservist bij Siloah!
Door het Coronavirus dreigt er momenteel een personeelstekort bij Siloah (o.a. woonlocatie De Boog). Stel jij jezelf beschikbaar als reserve? Mail of app je naam, woonplaats en opleiding/beroep naar [email protected] of 06-86865612. Ook zonder ervaring kun je bijdragen. Uiteraard doen we alleen een beroep op je als het écht nodig is. Alvast bedankt namens cliënten en medewerkers!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van de kerkenraad d.d. 3 april 2020

Donderdag 2 april ontvingen we de 6de brief van het Kerkelijk Bureau en de Deputaatschappen die zich bezighouden met het crisisbeleid. Deze is ook te zien op de site www.gergeminfo.nl. Punt 2 van deze brief vermeldt nadrukkelijk: De kerken nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de erediensten in “zo klein als noodzakelijke” samenstelling te houden. Te denken valt aan de voorganger en een enkele ambtsdrager, de koster en de organist.

We willen als kerkenraad die verantwoordelijkheid dan ook niet ontlopen en hebben besloten vanaf zondag 5 april slechts met één ouderling en één diaken in de dienst aanwezig te zijn. We hebben dit besluit mede genomen tegen de achtergrond van vragen die diverse media en politieke partijen oproepen. Zie ook het artikel op de voorpagina van het RD van vrijdag 3 april.

De Heere geve ons te mogen ervaren: En de HEERE zal een hoog Vertrek zijn voor den verdrukte; een hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen die U zoeken (Psalm 9:10-11).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

’s-Gravenpolder, 27 maart 2020.

Geliefde gemeente, ouderen en jongeren,

Wij lezen in Psalm 130: ‘Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE. Heere, hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.’ Dit geldt ook als we thuis Zijn Woord nog mogen horen. De Heere verlene ons om met en voor elkaar in de nood en zorg waarin we zijn, tot de Heere de toevlucht te mogen nemen.

De Heere schenke ons ook om (zoals Psalm 130:3 spreekt) te belijden voor onszelf: Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? De Heere geve ons de rechte verootmoediging vanwege onze zonden. De Heere schenke ons door Zijn Heilige Geest banger te zijn van de zonde dan van het coronavirus. Aangezien de Heere een God des ontfermens is, moet de bede veel in ons hart zijn: O God, in de toorn gedenk des ontfermens.

De Heere heilige de roepstem uit Zijn Woord, maar ook de sprake die er van dit virus uitgaat aan ons aller hart en breide Zijn vleugelen genadig en bewarend over ons uit. Volk van God, is het al onze schuld mogen worden, dat we door onze zonden verstoken zijn van te mogen opgaan naar Gods huis?

We willen als kerkenraad ook op enkele praktische zaken wijzen. Wij denken aan mensen die nu zwaar belast worden. Het verplegend en verzorgend personeel in de ziekenhuizen en in de verpleeg- en zorginstellingen heeft een zware taak. Voor ouders is het heel wat de kinderen hele dagen thuis te hebben. Ook voor het onderwijzend personeel is het een enerverende tijd. Laten we in de gemeente oog hebben voor onze naasten die het moeilijk hebben. Een telefoontje of een kaartje kan al veel doen.

Er kunnen ook allerlei maatschappelijke zorgen spelen. Mogelijk staat uw baan op de tocht of loopt uw eigen bedrijf gevaar. Als er financiële problemen dreigen te ontstaan, is het goed contact op te nemen met uw wijkdiaken. De wijkouderlingen zullen ook telefonische contacten proberen te onderhouden met de ouderen en eenzamen in de gemeente. Schroom niet om zelf contact op te nemen als de zorgen tot (psychische) noden worden. Het is ook heel moeilijk voor onze mensen in De Boog, De Beukelaar, De Rondas, De Schaduw en De Zwake en Rehoboth. Het is niet toegestaan daar bezoeken te brengen. Voor de bewoners en degenen die hen verzorgen wordt het allemaal extra zwaar. Laten we dit alles in onze gebeden voor de Heere neerleggen.

De nieuwe maatregelen die maandag 23 maart zijn bekend gemaakt, laten toch nog ruimte over om met de kerkenraad in de diensten aanwezig te zijn. Het is echter verstandig dat we toch niet iedere dienst in ‘volledige bezetting’ in de kerk zullen komen. In het vervolg zullen slechts 7 à 8 kerkenraadsleden aanwezig zijn. In ieder geval hopen we steeds een organist erbij te hebben, zodat het zingen (ook thuis) kan doorgaan.

Het is in deze omstandigheden niet mogelijk te collecteren. Maar de onderhouding van de dienst des Heeren moet wel doorgaan. Daarom wijzen we u op de mogelijkheid om via de bank uw bijdragen over te maken. U kunt dat natuurlijk voor een paar weken tegelijk doen. De rekeningnummers kunt u in de gemeentegids vinden op p. 16. Ook voor de extra collecten kunt u dat doen, graag met duidelijke vermelding.

Mensen die er bezwaren tegen hebben om hun collectes per bank over te maken kunnen hun bijdragen in een blanco envelop anoniem bij een kerkenraadslid in de brievenbus doen. Graag wel erbij vermelden voor welke collectes het bedoeld is. Eventueel kunt u alles ook opsparen tot we weer naar de kerk kunnen gaan.

Degenen die een scanner hebben, willen we er op wijzen dat zij kunnen meeluisteren naar (meditatieve e.a.) uitzendingen vanuit Rehoboth via het kanaal van Goes (148.6900). Die vinden plaats om 10.00, 15.00 en 18.45 u. Verder zendt de gemeente Goes elke donderdagmorgen om 10.45 u. een preek uit. Ook Yerseke (donderdagavond om 19.00 u.) en Krabbendijke (donderdagavond om 19.15 u.) zenden iedere week een preek uit. Als u een goed bereik hebt, kunt u die mogelijk ook beluisteren. Krabbendijke zendt ook iedere dinsdagmorgen een meditatie uit om 10.30 uur en op woensdagmiddag om half vier een verhaal uit de kerkgeschiedenis of iets anders.

Van verschillende kanten bereikten ons vragen van gezinnen met kinderen om ook via een videouitzending de dienst te kunnen volgen. Wij hebben die vraag overwogen. In Psalm 25:4 lezen we de bede van de dichter om onderwijs. Dat onderwijs zocht hij bij de Heere. In zijn leven zijn er omstandigheden geweest waarvan hij nooit gedacht had dat ze zouden voorkomen.

Zo is het ook nu: de kerkenraad ziet zich geplaatst voor beslissingen waarvan hij zich heeft afgevraagd of bepaalde zaken de goedkeuring van de Heere zouden mogen ontvangen. Er is een tijd geweest dat men zich afvroeg of meeluisteren in de huiskamer wel van de Heere zou mogen. Nu is daarbij de mogelijkheid gekomen om niet alleen te luisteren, maar ook te zien wie er preekt of leest.

Vooral voor degenen die beperkingen hebben en jongeren zal dit voordelen hebben voor de aandacht en betrokkenheid bij de dienst, zo hopen we. We weten ook dat er altijd weerstand geweest is tegen de tv, vanwege de vertoonde zaken die tegen Gods Woord ingingen. Met schroom hebben we als kerkenraad toch besloten om de prediker of lezer ook zichtbaar te maken, zolang de omstandigheden zijn zoals ze nu zijn. Daarvoor zal op de website van de gemeente een ‘knop’ worden aangebracht om zo de dienst ook visueel te volgen. We streven ernaar dit komende zondag al mogelijk te maken.Verder blijft het gewoon mogelijk om via de scanner of Kerkdienstgemist alleen te luisteren zonder beeld, als men dat liever wil.

O, wat is Gods slaande hand toch over ons om der zonden wil. Moge er boete en berouw in onze harten zijn. Laten wij sterk tot God roepen en ons bekeren. Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen! (Jona 3:8-9).

De kerkenraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededelingen aan de gemeente d.d. 20 maart 2020

De kerkenraad wil de volgende mededelingen doen.

1. Wij volgen de nieuwe richtlijnen van het Kerkelijk Bureau. In tegenstelling tot wat er vorige week in de brief is gesteld, worden er geen pastorale bezoeken meer gebracht. Wel zullen we proberen onze ouderen en zieken per telefoon te benaderen. U kunt ook zelf altijd per telefoon contact opnemen met uw wijkouderling en -diaken.

2. Wij willen met nadruk ook aan de gemeenteleden aandacht vragen voor het omzien naar elkaar. Men kan bijvoorbeeld bellen naar ouderen en zieken.

3. Collecten: Aangezien er niet gecollecteerd wordt, geven we de gemeenteleden graag de gelegenheid geld over te maken naar de bankrekeningen van diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Doet u dat zo mogelijk voor een langere periode. De huidige maatregelen gelden zeker tot 6 april. Zie de gemeentegids (p. 16) voor de rekeningnummers.

--------------------------------------------------------------------

's-Gravenpolder, 13 maart 2020

Geachte leden en doopleden van onze gemeente,

Als kerkenraad hebben we niet alleen het besluit moeten nemen de ledenvergadering van vrijdag 13 maart te annuleren, maar ook hebben we gesproken over de invulling van de zondagse erediensten. In navolging van het advies dat onze deputaatschappen hebben gegeven (zie www.gergeminfo.nl), hebben we besloten de erediensten in gewijzigde vorm te houden. We zullen alleen als kerkenraad in de kerk aanwezig zijn, terwijl de diensten via de kerktelefoon, de scanner en via internet (www.kerkdienstgemist.nl) beluisterd kunnen worden. Om capaciteitsproblemen bij internet te voorkomen, verzoeken we u bij voorkeur de scanner of kerktelefoon te gebruiken.

De liturgie van de kerkdiensten kunt u hier vinden.

We hopen dat u zult beseffen dat dit voor de kerkenraad en voor de gemeente een zeer ingrijpend besluit is. Mensen die geen scanner of internetaansluiting hebben, kunnen een kennis of familielid benaderen om daar te kunnen meeluisteren. Weet u niemand bij wie u zou kunnen meeluisteren, neem dan contact op met uw wijkouderling. De kerkenraad wil u vragen juist zoveel mogelijk met de eigen diensten mee te luisteren, om zo het gemeentezijn toch nog enigszins te laten functioneren. Daarbij vragen wij u om uw voorbede voor de gemeente, de kerk en ons land.

In ieder geval zal dit gelden voor de termijn die onze overheid aanhoudt: tot eind maart, dus de komende drie zondagen. We zullen ons vervolgens zoveel mogelijk houden aan de adviezen van ons eigen deputaatschap.

We zullen wel proberen de huisbezoeken te laten doorgaan. Als u echter meent dat u tot de risicogroepen behoort of als u griepachtige of verkoudheidsklachten heeft, vragen wij u de wijkouderling te benaderen om het bezoek af te zeggen. De verjaardagsbezoeken bij onze ouderen gaan voorlopig niet door. Verder zullen ook alle activiteiten van de verenigingen geen doorgang kunnen vinden. Er zal de komende weken ook geen muntuitgifte en bibliotheek zijn.

Als u vragen van de media e.d. krijgt, kunt u die doorverwijzen naar de contactpersoon die door de kerkenraad is aangewezen: ouderling K.W. van Luik (tel. 312488). U hoeft niet zelf in te gaan op allerlei vragen.

Verdere berichtgeving zal de kerkenraad ’s zondags vanaf de kansel en via Kerkelijk Nieuws verzorgen. Ook op de website van onze gemeente (www.gergemsgravenpolder.nl) zult u de nodige informatie terug kunnen vinden.

Wij willen u nogmaals dringend vragen deze noden in de gebeden aan de Heere op te dragen. Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil. (Ps. 79:9).

De kerkenraad